Narrador  dels  seus  relats
 
mateu narrador

Clica  i  llegeix
 

   1     S o l s   s ó c    u n a   g r a n   b o l a   d e   p o l s
              Vegeu    una  oreneta  (manualitat)        Vegeu    el  curtmetratge
 
   2     S a b e r   n o   o c u p a   l l o c     

              Vegeu    una  baldufa
 
   3     E l s   n o s t r e s   a m i c s   e s c o r p i n s
              Vegeu    un  escorpí
 
   4     L e s   t o r t u g u e s   l l e u g e r e s
              Vegeu    una  tortuga
 
   5     L e s   s a r g a n t a n e s   e s c u a d e s
              
Vegeu    una  sargantana
 
   6     L a   c a m i s a   v e r m e l l a
              Vegeu    una  camisa  vermella
 
   7     L a  v a c a   p e r d u d a   p e l   c i m
              Vegeu    una  tenda  de  campanya
 
   8     U n   p r é s s e c,   s i   u s   p l a u
              Vegeu    una  granota
 
   9     L a   g i r a f a   s e r v i c i a l
              Vegeu    una  girafa
 
10     U n   d r a c   p e l u t   d e   m a l   p e l a r
              Vegeu    un  drac
 
11     E l   n i n o t   d e   n e u
              Vegeu    un  ninot  de  neu
 
12     E l   t i ó   c o n g e l a t
              Vegeu    Naixement
 
13     L a   g r a n   n e v a d a   a   l a   N i t   d e   R e i s
              Vegeu    els  tres  Reis
 
14     U n a   n e n a   d e   x o c o l a t a
              Vegeu    una  bombonera
 
15     U n   r e i   s o m i a t r u i t e s
              Vegeu    un  rei a la finestra
 
16     U n s   c a m p a m e n t s   d ‘ e n t r e b an c s
              Vegeu    un  paracaigudes
 
17     L ‘ h e r e u   d e   C a l   P o r c a t e r
              Vegeu    un  porc
 
18     T r e s   t i g r e t s   t r i g u e n   a   c r é i x e r
              Vegeu    un  tigre  pintat
 
19     L ‘ a m i c   m é s   g r a n   d e l   m ó n
              Vegeu    un  cargol  fossilitzat
 
20     E l   f a b r i c a n t   d e   x o c o l a t a
              Vegeu    una  caseta
 
21     L a   c a s a   d e   m o b l e s   d e   x o c o l a t a
              Vegeu    una  flor  o  un  rellotge
 
22     C o l · l e c c i o n a n t   p a p a l l o n e s
              Vegeu    una  papallona
 
23     U n   p a g è s   d e s e s p e r a t
              Vegeu    una  molinet de vent
 
24     E l   r i c   m é s   f e l i ç   d e l   m ó n
              Vegeu    un  transatlàntic
 
25     V e i g   q u e   t ‘ h a   s o r t i t   d e l   c o r
              Vegeu    una  vareta de fada màgica
 
26     L ‘ e l e f a n t   j u g a n e r
              Vegeu    un  elefant
 
27     D i g u e s,   v o l s   g u a n y a r   m e d a l l a ?
              Vegeu    una  medalla
 
28     L ‘ e s t e l   i   l e s   a b e l l e s   e n r a b i a d e s
              Vegeu    un  estel
 
29     E s p a v i l a   i   f e s   t r e b a l l a r   e l   c a p
              Vegeu    una  barca
 
30     C o n c u r s   d e   p e s c a   a l   g r a n   r i u
              Vegeu    canya  i  peix
 
31     E l   c a v a l l   a b a n d o n a t
              Vegeu    cavall  i  genet
 
32     L ‘ I l l a   d e l   G e g a n t   T r i s t
              Vegeu    un  tauró
 
33     L ‘ h o m e   d e   l a   c a v e r n a
              Vegeu    un  fanalet
 
34     E l   p a r e   p a l l a s s o t
              Vegeu    un  pallasso
 
35     F e i x u c   f e i x   d e   r i b o t s   d ‘a l z i n a
              Vegeu    un  cargol
 
36     L a   c o l l a   d e l   p o b l e   v e í
              Vegeu    uns  calçotets
 
37     S e m p r e   m é s   a m i c s
              Vegeu    un  avió
 
38     M a i   h a v í e m   v i s t   u n a   s e r p   t a n   g r a n
              Vegeu    una  barraca
 
39     U n a   e x c u r s i ó   b e n   a p r o f i t a d a
              Vegeu    un  ratpenat
 
40     J u g a n t   a   f e r   l a   r a t e t a
              Vegeu    un  mirall
 
41     I n s t i n t   d ‘ i n v e s t i g a d o r
              Vegeu    una  lupa